Elmondhatom, mit tégy, hogyan csináld, és elfelejted.
Megmutathatom neked, és lemásolod.
Csak ha magad cselekszel, érted meg igazán.
(Kínai közmondás)

A fenti közmondás jelentését is szem előtt tartva iskolánk a 2009/2010-es tanévben emelt óraszámú természetismeret irányultságú képzési formát indított az akkori elsős tanulóinknak. „Fürkész” osztályainkban tanító pedagógusaink ma már 5 évfolyamon segítik a tanulók környezettudatos gondolkodásmódjának fejlődését. Célunk a környezettudatos életmód kialakítása, olyan pozitív attitűd létrejötte, mely az élő és élettelen környezet megóvására, védelmére ösztönöz.

Kiemelt feladatunk az elemi természettudományos műveltség megalapozása a tanulók minél többszöri tevékenykedtetésével, tapasztalatok szerzésével a szabadban, illetve kísérletek, vizsgálatok elvégzésével a tanteremben

Ennek érdekében a környezetismeret-órák egy része a természetben, a szabadban zajlik, ez teret enged a gyermeki kíváncsiság és felfedezés szabad kibontakozásának, lehetőséget ad az önálló tapasztalatszerzés folyamatos fenntartására. A tanulók megfigyeléseiket eleinte rajzos, majd később írásos formában rögzítik. A témák feldolgozása után gyakran kell a tananyaghoz kapcsolódó produktumot készíteniük.

Fontosnak tartjuk a kreatív- és problémamegoldó gondolkodást serkentő feltételek megteremtését, ezért a témakörök bevezetésénél mindig olyan tanulmányi kirándulásokat szervezünk, melyek a gyerekek meglévő ismereteit elevenítik fel, és bővítik is egyben. A kirándulásokat követő órákban következik az ismeretek rendszerezése, kiegészítése a tanulók konkrét tapasztalataira, megfigyeléseire építve.
A tanórák ideális feltételeket nyújtanak a természettudományos kompetencia fejlesztéséhez, melynek eredményeképpen a tanulók képesek, és akarnak tenni a fenntartható fejlődés érdekében.

Mivel a tananyag feldolgozása személyes tapasztalataikból indul ki, így a tanítás sokkal nagyobb élmény számukra, a tudásuk pedig sokkal mélyebben gyökerezik. Az első két évfolyamon diákjaink egy-egy választott megfigyelési területre járnak minden évszakban, ahol többek között saját növényt választanak, amelyen keresztül megfigyelhetik a természet változásait.

Éves munkánkat készíti elő, illetve a megszerzett tudást rendszerezi a nyári „Fürkész tábor”, melyet mindig hazánk valamelyik természeti csodákban gazdag területén szervezzük meg.

Jeles zöld napjaink – Autómentes nap, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák Napja – alkalmával megemlékezéseket tartunk, akciókat szervezünk iskolánk tanulói számára a környezetvédelem, a fenntarthatóság fontosságáról. Mindig  jó példával szolgálunk az iskolánkba járó többi diáknak.

A tanév természettudományos eseményei >>