Leendő elsősöknek

Szeretettel várjuk Önöket:   március 26-án, csütörtökön 17.00 órakor tartandó szülői tájékoztatónkra,

Gyermekeiket és Önöket:    március 27-én, pénteken 16.00 órakor kezdődő játékos foglalkozásainkra.

Kedves Szülők!

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” Antoine de Saint-Exupéry ma is érvényes értéket közvetít, mely iskolánk tartópilléreinek egyike. Tanulóink iskolai éveiket derűs, gyermekközpontú környezetben tölthetik el a tudás tengerén. Biztonságos és harmonikus körülmények között sajátíthatják el a tudományokat és művészeteket, melyekkel teljesebbé és színesebbé válik életük.

Az első iskola markánsan meghatározza a nyílt, tiszta lelkű, kíváncsi, tudásra vágyó gyermek jövőjét. Ebben a korban jelennek meg az első tehetségre utaló jelek, a végtelen tenger sokszínűsége, melyet először tanítóik ismerhetnek meg és fejleszthetnek tovább. Ők láthatják tanítványaik szárnybontogatásait, és együtt, kézen fogva vezetik gyermekeiket a tudás világába, melynek útja nem mindig akadálymentes. A nagy vízen és minden akadályon átsegíti őket a szeretet, az öröm, a kitartás és az összetartozás érzése.

Tanulmányi munkánkról

Az óvoda és az iskola között harmonikus átmenetet biztosítunk. Az első hetekben, az ún. előkészítő időszakban a tanulók részképességeit fejlesztjük. Különös hangsúlyt fektetünk a szótagoló módszerrel történő olvasástanítás megalapozására, figyelembe véve a gyermekek egyéni munkatempóját. Ennek érdekében óravezetésünkre a differenciálás, a csoportmunka, a tanulók tevékenykedtetése a jellemző. Törekszünk az olvasás- és írástanítás alapos, nyugodt tempójú elsajátítására. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a szövegértés folyamatos fejlesztését, hiszen ez az önálló tanulás alapja. Nevelő-oktató munkánk középpontjában a kompetencia alapú fejlesztés áll.

„Minden gyermek tehetséges valamiben” – vallják pedagógusaink, akik sikerélmény biztosítása mellett játékos formában bontakoztatják ki a tehetséget, és nevelik a rájuk bízott gyermekeket.

Nyolc éven át nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, hiszen ez a mai modern oktatás alapja, valamint az élethosszig tartó tanulás megalapozója. Pedagógiai módszereinket jellemzi a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanulás-tanítás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés, valamint az élménypedagógia.

Harmonikus együttműködő kapcsolatot ápolunk a családi házzal, részletes, egyénre szabott tájékoztatást adunk a gyerekek képességeiről, tudásáról, hiányosságairól és a fejlesztendő területekről.

Csoportbontásban tanítjuk a német és angol nyelvet, valamint az informatikát és felső tagozaton a technika tantárgyat.

7-8. évfolyamon matematikából nívócsoportos oktatással növeljük tanulóink eredményességét a tananyag elsajátításában, a továbbtanulás sikeressége érdekében.

Munkánkat gyógytestnevelő, iskolapszichológus, gyógypedagógusok, logopédusok, könyvtáros tanár, fejlesztő pedagógusok és szabadidő-szervezők segítik.

Szabadidős programjainkról

Változatosak a tanórán kívüli foglalkozásaink, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége: szakkörök, sportkörök, versenyek, erdei iskola, kirándulások, nyári táborok valamint a diákönkormányzat által szervezett egyéb programok színesítik az iskola életét.

Tanulóink szívesen vesznek részt különböző színvonalas életkori sajátosságaikhoz illeszkedő tematikus foglalkozásokon (projektnapok, témahét). Diákjaink számára a tanítás után sportkörökön – az iskola pedagógusai, valamint az intézmény által felkért szakemberek – biztosítják a sportolási lehetőséget.

Napközi

 A szülők igényeinek megfelelően mindenkinek biztosítjuk a délutáni napközis foglalkozást. A napközi alapfeladatának a gyermekek délutáni tevékenységének megfelelő szervezését tartjuk. Célunk a szabadidő hasznos eltöltése, az egyénre szabott tanulásirányítás, valamint az egészséges életmódra nevelés. Folyamatosan figyelemmel kísérjük és segítjük tanulóink tanulmányi munkáját.

A napközi a személyiségfejlesztés egyik legfontosabb színtere. Igyekszünk lehetőségeinkhez mérten kellemes, szeretetteljes légkört teremteni, ahol az egymás iránti segítőkészség, a tolerancia az uralkodó. Olyan tevékenységeket, elfoglaltságokat biztosítunk tanulóinknak, melyek által személyiségüket fejlesztjük, ill. bontakoztatjuk ki.

Ennek érdekében az elmúlt években a napközis szabadidős tevékenységeket megújítottuk, olyan programokat szervezünk, amelyek értéket közvetítenek, amelyekhez a gyermekeknek kedvük van, szívesen végzik, és közben játszva tanulnak.

Programjaink közül a következők a legkedveltebbek:

 • karácsonyi vásár,
 • Mikulás- és nyuszi kereső vetélkedők,
 • múzeum, – mozi- és színházlátogatás,
 • sportbajnokságok,
 • gyermeknap,
 • kirándulások,
 • értéket közvetítő kiállítások,
 • hangversenyek,
 • kézműves foglalkozások.

Ének–zene irányultságú oktatás

„… sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket…

Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskola kötelessége.”

/Kodály Zoltán/

Iskolánk egyik legrégebbi hagyománya az ének-zene irányultságú oktatás. A zene olyan emberformáló erő, mely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene pozitív érzelmi hatású, oldja a belső feszültséget, fokozza a gyermek érzelmi kiegyensúlyozottságát. A zenei nevelés hatására a gyermek értelmi képességei is fejlődnek: a figyelem, az emlékezet, a képzelet, a spontán alkotóképesség. A közös éneklés csiszolja, formálja a jellemet, fejleszti az alkalmazkodást, a társakra való odafigyelést és a közösségi érzést.

A zenére fogékony gyermekek jelentkezését várjuk.

 Informatika irányultságú oktatás logikai matematikával

„A jó tanítás interaktív, egyénileg vonja be a gyereket a folyamatba, s minden érzékre hat, vagyis megfelel a gyerek személyiségének.”
Malcolm Gladwell

A hétköznapi életben is alapvető fontosságúvá vált a számítógép használatának ismerete, az információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikák elsajátítása. Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult informatika tantárgy és az iskola egészét átható informatikai nevelés biztosítja. A tantárgy célja a gyerekek algoritmikus gondolkodásának fejlesztése, összefüggések felismertetése, ötletgazdag megoldási módok kialakítása.

A számítástechnika – beleértve a multimédia- és a biztonságos internet-használatot is – alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területét. Ezen kívül programozási alapismeretekkel és az irodai alkalmazásokkal játékos formában ismerkednek meg tanulóink felkészítve őket a mai kor alapvető készségének megfelelő és tudatos kialakítására.

Az informatikaoktatással az egész gyermeki személyiség fejlődik, hiszen a tanuló

– tartós és erős motivációban részesül;

– állandó és azonnali pozitív visszacsatolást kap;

– a kreativitása kibontakozik;

– lehetőséget kap az intenzív gyakorlásra;

– alapvető informatikai ismereteket sajátít el;

– fejlődik a síkban és térben való tájékozódási képessége;

– a figyelem tartóssága nő, a figyelemmegosztás differenciálódik;

– az önbizalom, az önállóság, a saját elképzelés megvalósítási igénye fejlődik.

Rendezvényekkel, szakmai kirándulásokkal, vetélkedőkkel, versenyekkel színesítjük a tagozat életét. Rendelkezésünkre áll egy a diákokkal közösen készített pályázaton elnyert 3D nyomtató, melynek segítségével a legkorszerűbb technikával is megismerkedünk. Tanulóink minden évben részesei az országos informatikai versenyek döntőinek. Az érdeklődő tanulókat felkészítjük az ECDL vizsga moduljainak megszerzésére.

Jó logikai készséggel rendelkező gyerekek jelentkezését várjuk.

Német nemzetiségi oktatás

Iskolánkban a város hagyományai alapján évtizedek óta folyik német nemzetiségi oktatás.

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy diákjainknak használható nyelvtudást adjunk, amellyel a későbbiekben európai uniós polgárként is jól boldogulnak, ugyanakkor őrizzék és ápolják lakóhelyük német nemzetiségi hagyományait is.

Ezért ebben az oktatási formában tanulóink már az első osztálytól kezdve részesülnek nyelvoktatásban heti 4 órában.

Elsőtől harmadik évfolyamig német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. Negyedik osztálytól a nyelv tanulása mellett az ének–zene és a természetismeret tantárgyakat is német nyelven tanulják diákjaink. Felső tagozaton a történelmet és a természetismeret tantárgyakat magyar- és német nyelven is oktatjuk.

Fontos feladatunknak tekintjük, hogy tanulóink 8. osztály végére minél magasabb szintű nyelvtudással rendelkezzenek.

A gyermekek német nemzetiségi identitástudatának megerősítésére a német nép- és honismereti órákon kerül sor. Ehhez kapcsolódnak a néptánc és honismereti szakköreink és az iskolai hagyományápoló programjaink (múzeumlátogatás, városi német nemzetiségi napok, nyelvi versenyek stb.).

Az iskolai nyelvtanulás mellett törekszünk arra, hogy minél több tanuló kamatoztathassa, illetve gyarapíthassa tudását anyanyelvi környezetben.

  Természettudományi irányultságú oktatás

„Csak annyit pusztíts, annyit használj, ami a te életedet védi! Minden oktalanul leszakított virág, minden oktalanul elpusztított állat a mi életünket rövidíti meg.”

/Papp Lajos/

Iskolánkban a 2009/2010-es tanévben indítottunk először „Fürkész” tagozatot. A képzési forma fő mozgatórugói a környezettudatos szemlélet formálása és a minket körülvevő világ tapasztalati úton való megismerése. A gyermekekben eredendően benne van az a vágy, hogy mindent megismerjenek, kipróbáljanak, megtapintsanak. Ezt a kíváncsiságukat tartjuk fent a tanítási órák változatos szervezésével.

Angol tagozat

A 2010/2011-es tanévben indítottuk először a mai modern világunk elvárásainak megfelelő angol tagozatunkat.

A kisgyermekkori idegen nyelv tanításának alapvető célja kedvet ébreszteni a nyelvtanulás és más kultúrák megismerése iránt. Másfelől játékos formában, dalok, mondókák elsajátításával megalapozni a nyelvtudást.

Lényegesnek tartjuk, hogy a gyerekek a nyelv tanulása során sikerélményhez jussanak azáltal, hogy anyanyelvükön kívül más nyelven is kommunikálhatnak, kifejezhetik magukat. Ezt segíti a felső tagozaton kétévente megszervezésre kerülő angliai tanulmányutunk is.

Erre a képzésre elsősorban azokat a gyerekeket várjuk, akik érdeklődnek az angol nyelv és az angolszász kultúra iránt.

Leendő első osztályok tanítói:

1.a      Bíró Anikó – Dr. Sándorné Pável Györgyi

informatika irányultságú oktatás – ének–zene irányultságú oktatás

1.b     Bolyky Zsuzsanna  –     Sebesi- Sziklai Orsolya Fanni

természettudományi irányultságú oktatás – angol tagozat

 1.c     Bacsó Beáta-Mucha Andrea

német nemzetiségi oktatás

Szeretettel várjuk Önöket:

 • március 26-án, csütörtökön 17.00 órakor tartandó szülői tájékoztatónkra,

Gyermekeiket és Önöket:

 • március 27-én, pénteken 16.00 órakor kezdődő játékos foglalkozásainkra.