Ének-zene emelt tantervű képzés

Az általános képzéstől ez a csoport abban tér el, hogy a gyerekek első osztálytól kezdve emelt óraszámban tanulják az ének-zene tantárgyat.

Az idegen nyelv választható (angol vagy német). Negyedik osztálytól heti 3 órában játékos jelleggel kezdődik a nyelvtanulás.

Az osztályba felvett tanulók heti három/négy órában tanulnak ének-zenét. Tanulmányaik folyamán elsajátítják a zenei írás-olvasás alapjait, széleskörű ismeretet szereznek a magyar népzenéről – mint zenei anyanyelvről – és az egyetemes zenetörténet korszakairól.

Hangszeres előképzésként megtanulnak furulyázni, második osztálytól a többszólamú hallás folyamatos fejlesztésére énekkarban énekelnek.

A nyolcadik osztály elvégzése után zeneértő, az átlagosnál magasabb zenei műveltségű, harmonikus személyiségű tanulók kerülnek ki ebből az osztályból, akiknek továbbtanulása nemcsak zenei irányban megalapozott, hanem bármilyen iskola típusban és képzési formában folytathatják tanulmányaikat.

 

.