Tisztelt Szülők!

A gyermekétkeztetés feladatellátásának biztosítása a budaörsi állami fenntartású iskolákban Budaörs Város Önkormányzatának a feladata. Az étkeztetéssel kapcsolatos tudnivalókról az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az étkezés ügyintézésének menete:

Étkezés megrendelése

2017. szeptemberétől a gyermekek étkezését az iskola, valamint Budaörs Város Önkormányzatának honlapjáról elérhető webes felületen lehet megrendelni minden hónap 5-15-e között. A program a rendelési lehetőséget minden hónap 15-én lezárja. Az étkezési igény a Polgármesteri Hivatal aulájában található e-pontokon (ingyenesen használható számítógépeken) is leadható. A diétás étkezők is az iskola webes felületén rendelhetik meg az étkezést a nap kiválasztásával.

Étkezés lemondás és pótrendelés

Az étkezést lemondani, illetve pótrendelni szintén a webes felületen lehet, a webes tájékoztatóban leírtak alapján.

A rendelési időszak lezárását követően a Polgármesteri Hivatal az Önök rendelése alapján kiállítja a számlákat, melyeket az iskolákban kapnak meg a gyermekek. A számlát a fizetési határidő betartásával átutalással vagy a bankban készpénz befizetéssel kell rendezni.

Hivatal ügyfélfogadási ideje

Hétfő: 13.00-18.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00-12.00, és 13.00-16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-12.00

Tel: 06-23/447-904

Vassné Szabó Gabriella    vassne.szabo.gabriella@budaors.hu


Az általános iskolákban biztosított étkeztetés a Budaörs Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet alapján az étkezési módok, illetve a térítési díjak a 2017/2018-as tanévben az alábbiak:

Alsó tagozat

Ebéd                               373,38 Ft
Tízórai+ ebéd                 462,91 Ft
Háromszori étkezés        523,24 Ft

Felső tagozat

Ebéd                               396,24 Ft
Tízórai+ ebéd                 490,22 Ft
Háromszori étkezés        533,72 Ft

Az igényléshez a 2017/2018-as tanév gyermekétkeztetés igénybevételéről szóló nyilatkozatot (1.számú melléklet) kérjük kitölteni.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez be kell nyújtani a kedvezményre való jogosultság igénybevételéhez szükséges 2. számú nyilatkozatot, valamint a jogosultságot igazoló dokumentumot.


A gyermekek védelméről szóló  1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a 328/2011. (XII.29.) sz. Kormányrendelet alapján

100%-os étkezési kedvezményben részesülhet az a tanuló, aki:

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és azt önkormányzati határozat másolatának benyújtásával igazolja.
• nevelésbe vették és azt a gyámhatósági határozattal igazolja

50%-os étkezési kedvezményben részesülhet az a tanuló, aki:

tartósan beteg vagy fogyatékos. A jogosultságot a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatával, ennek hiányában

– tartós betegség esetén szakorvosi igazolással,
– fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
szóló 223/1998. (XII.30.) Korm.rendelet 7/A § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleményével kell igazolni

három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él. A jogosultság igazolásához a Nyilatkozat II. pontjának kitöltése, aláírása szükséges. A gyermekek számában történő változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

Az igénylés során a jogosultságot alátámasztó dokumentumok másolatként is benyújthatóak, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek.

A kötelezettnél a tanítási év kezdetén nem kell ismételten benyújtania a jogosultságot igazoló dokumentumokat, ha azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor.

Ezekben az esetekben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a megfelelő nyilatkozatok és igazolások hiányában a kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni, ebben az esetben a támogatás nélküli teljes árat kell fizetni.

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy ha ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést, akkor egy nyilatkozatot kell benyújtani.


GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÉRITÉSIDÍJ-KEDVEZMÉNY {szociális támogatás)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 53/2013. (X! l21.) önkormányzati rendelete alapján

 

A Gyvt. 21/B. §. (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményen túl további 50%-os étkezési díjkedvezményt kell biztosítani,

a) a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után, feltéve, hogy a a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 2017-ben 57000 Ft), feltéve, hogy a családnak vagyona nincs.

A gyermek, tanuló 100%-os mértékű étkezési díjkedvezményre jogosult, amennyiben a gyermeket, tanulót gondozó családban a gyermek kedvezményre valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 170%-át (2017-ben: 48 450,- Ft),
b) ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (2017-ben: 57 000,-Ft), feltéve, hogy a családnak vagyona nincs.

Szociális étkezési. kedvezmény iránti kérelmüket a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodájába kell benyújtani, melyhez a nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu oldalról.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy ha ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést, akkor egy nyilatkozatot kell benyújtani.

Tájékoztatás a gyermekétkeztetés igénybevételéről (pdf)>>

1. sz. melléklet:
Nyilatkozat a 2017/2018-as tanév gyermekétkeztetés igénybevételéről (pdf >>, doc >>)

2. sz. melléklet:
Nyilatkozat a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez (pdf >>, doc >>)

A kormányrendelet értelmében a nevelési év, tanítási év kezdetén nem kell ismételten benyújtania a kedvezményekre vonatkozó dokumentumokat, ha az azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás.

3. sz. melléklet:
Nyilatkozat a korábban csatolt dokumentumok tekintetében (pdf >>, doc >>)


AZ ÉTKEZÉS RENDELÉSÉNEK TECHNIKAI INFORMÁCIÓI:

A menüválasztás interneten keresztül történik. Iskolánk honlapján az EBÉDRENDELÉS linkre kattintva lehet megrendelni az ebédet. Ehhez gyermekük nevére szóló vonalkódos kártyát – a felsőbb osztályosok megkapták az elsősök és új tanulók, pedig meg fogják kapni – a kártyán szereplő ötjegyű számmal tudnak belépni a rendszerbe. A belépőkód és pin kód első belépésnél ugyanaz. Az első belépés után, kérem, változtassák meg a pin kódot, hogy ha elveszik a kártya, ebből ne adódjanak problémák. Kérem, a kártyákat őrizzék meg, mert felső tagozaton ezzel a kártyával kaphatják meg ebédjüket gyermekeik.

Kérjük, hogy ebben a rendszerben a következő havi menüt minden hónap 05-15. között válasszák ki. 15-e után erre már nem lesz lehetőségük, a rendszer automatikusan lezár.

 

Étkezéssel kapcsolatos ügyintézésre 2017. január 1-től a Budaörsi 1. Számú Általános Iskolában nincs lehetőség.
Kérjük kérdéseikkel forduljanak a Polgármesteri Hivatalhoz a 1szgyereketkezes@budaors.hu e-mail címen.

Kiegészítő információk

– Tájékoztatás a közétkeztetésről szóló rendeletről >>

– Gyermekétkeztetési térítési díj kedvezmény >>